Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen (geïndexeerde bedragen 2018) zijn:
•    € 24.452 als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
•    € 26.500 als u een  alleenstaande gehandicapte bent;
•    € 36.676, vermeerderd met 2020,00 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

Let wel: wanneer uw netto-belastbaar inkomen uit het referentiejaar aan bovenvermelde inkomensvoorwaarden zal worden getoetst, wordt uw inkomen steeds geïndexeerd naar dat jaar waarin u zich wil inschrijven. Dat betekent concreet dat wanneer u zich in 2018 wenst in te schrijven voor een sociale woning, er wordt gekeken naar uw inkomen van 2015 waarbij dat inkomen volgens de gezondheidsindex wordt geïndexeerd naar 2018.

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: uzelf of een ander lid van uw gezin mag geen woning of geen bouwgrond volledig of gedeeltelijk volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten, zowel niet in binnen- of buitenland (een blote eigendom is dus geen probleem). Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf.


Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken: indien
•    uw woning wordt onteigend en door u wordt bewoond;
•    uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is maximaal twee maanden voor de inschrijving en door de kandidaat-huurder op de datum van onbewoonbaar- of ongeschikt verklaring, werd bewoond en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;
•    uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onaangepast is aan uw fysieke handicap;
•    u gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;
•    uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is en u samen met uw echtgenoot een woning of bouwgrond in de huwelijksgemeenschap bezit. Maar let op: tegen dat het SVK u een woning aanbiedt, moet de echtscheiding ingeleid zijn.

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk één jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of aan de sociale huisvestingsmaatschappij worden verhuurd (met uitzondering uiteraard van de onteigende woning).

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.